ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА  ГРИЖА

село Доганово, общ. Елин Пелин, обл.Софийска

тел. 07158 /23-20, 23-21,e- mail: dd_doganovo@mail.bg

 

Дом за деца лишени от родителска грижа село Доганово (ДДЛРГ) е специализирана институция за деца в риск и в неравностойно положение.

В момента в Дома се отглеждат и възпитават 36 деца на възраст от 7 до 18 години, които растат без родителска грижа. Някои от тях са сираци или полусираци и няма кой да полага грижи за тях. Други са изоставени след своето раждане и никога не са потърсени от родителите си, трети са преживели насилие в семейството си и по преценка на държавния орган по закрила на детето попадат в институцията.

Задачата на персонала в ДДЛРГ с. Доганово е да обгрижва децата, да ги възпитава, да развива талантите им, да им дава и осигурява всичко необходимо, за да станат те достойни граждани. За да се постигне тази цел е необходимо децата да растат спокойно и безгрижно, да чувстват топлината и обичта на хората около себе си, да живеят в добра материална база , създаваща уют и спокойствие.

Персоналът на ДДЛРГ с. Доганово се състои от 25 човека –  от тях 14 човека (педагози, възпитатели, социални работници, психолог, медицинско лице), които пряко обгрижват децата и 11 човека помощен персонал (счетоводител, домакин, готвачи, шофьор, перач, хигиенисти и др.).

Усилията на всички тези хора постигат успех и статистиката сочи, че 80% от децата живели в ДДЛРГ с. Доганово и напуснали институцията през последните 5 години (поради навършване на пълнолетие) в момента учат във ВУЗ, работят, имат стабилен живот с ясни цели за развитие и бъдеще, т.е. те са се превърнали в едни млади, амбициозни, възпитани и интелигентни хора, които имат мечти, цели и визия за реализация.

Тези резултати се постигат и благодарение на хора съпричастни към съдбите на децата, доброволци и дарители на Дома. Всички те през годините са ни подкрепяли, подобрявали са материалната база, социализирали са децата чрез общуване, осигурявали са средства за провеждане на културни мероприятия, лагери и др. Но времената, в които живеем са трудни и за съжаление, хората които се включват в нашата кауза стават все по– малко.

Бюджетът на Дома не е достатъчен за да задоволи всички потребности на децата. Той се разпределя и покрива основните нужди като храна, ток, вода, заплати, хигиенни материали и др. Голяма част от бюджета се изразходва за отопление на сградата, тъй като системата за отопление е стара и не е ефективна.

Потребностите на децата не спират с това само да се подобри материалната база, те имат нужда от много и различни курсове, за да обогатяват своите знания, имат нужда да спортуват, да посещават културни мероприятия и да се развиват.

Пред нас стоят цели и задачи, които изхождат от интересите на децата от ДДЛРГ с. Дганово и за тях ние се борим.  Сами не бихме могли да се справим и затова се опитваме да привлечем хора, които да ни помагат, които да са съпричастни към съдбите на нашите деца и да повярват в тях.

Ето целите и задачите, които се стремим да изпълним в близките месеци и години:

  1. Отопление: необходимо е да се подмени отоплителната система и сградата да се санира, да се ремонтира покривът, за да бъде ефективно отоплението и да се намали разходът за гориво.

Тази инвестиция би намалила драстично разходът за отопление, който се отделя от бюджета на ДДЛРГ, а тези средства ще бъдат насочени към други нужди и потребности на децата.

  1. Структура на помещенията в сградата: необходимо е да бъде променена структурата на някои от помещенията в сградата за да бъдат обособени повече спални за децата. В момента има 8 спални помещения с до 7 деца в тях, целта е децата да бъдат по 3–4 в стая и да имат повече лично пространство.
  2. Превозно средство: необходимо е да се закупи 20 местен микробус, който да е на разположение за извозване на децата до различни курсове, мероприятия, лагери и др. В момента ДДЛРГ разполага с микробус, но той е 7 местен и поради далечната година на производство и дългогодишна експлоатация вече не е в добро техническо състояние.
  3. Подпомагащи образованието курсове (математика, български език, история и др.) Целта е да подпомогнем всяко дете в тази област, в която има затруднения или пропуски в знанията си.
  4. Курсове по интереси в зависимост от желанието на детето (футбол, волейбол, плуване, тенис, цветарство, рисуване, и др.). Спортът възпитава и създава много и различни качества, затова е необходимо да присъства в ежедневието на децата. Те трябва да бъдат насърчавани и да им се даде възможност да се докоснат и до изкуствата, създаващи интерес у тях.
  5. Курсове за придобиване на професия (готварски курс, курс по масажи, курс по козметика, маникюр, курс по хотелиерство и ресторантьорство и др.) Тези курсове са насочени към младежите след 14 години. Те биха били много полезни, тъй като младежите придобиват чрез тях професия.
  6. Провеждане на терапии (хипо– терапия, ритъм терапия, арт терапия и др.) Терапиите помагат на децата да си създадат вътрешно спокойствие, да преодолеят тревогите си и помагат в това те да се научат да следват и постигат целите си.
  7. Подпомагане на талантливи деца. В ДДЛРГ с. Доганово има деца, които рисуват много добре, други които са много музикални, трети които имат заложби в различни спортове. Целта е да тези деца да бъдат подпомагани индивидуално, чрез подсигуряване на ресурса необходим за последващо развитие.
  8. Средства за летни лагери и за културни мероприятия. Чрез лагерите и мероприятията децата се социализират, виждат нови места, запознават се с нови хора, създават приятелства.

Бъдещето и развитието на тези деца, които са в неравностойно положение не са ни безразлични, ето защо се обръщаме към хора, който биха били съпричастни към тези съдби и биха се включили към нашата кауза. Надявам се Вие да сте едни от тях!