Бюджетно звено „Заведения за социални услуги”- Община Благоевград

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Свети Николай Мирликийски”

2700, град Благоевград, улица „Братя Миладинови” №23

тел : 073 / 88 59 14, GSM : 0884 19 91 73, e- mail : dovd@abv.bg

ДДЛРГ-БЛАГОЕВГРАД – 2016 ГОДИНА

Дома за деца, лишени от родителска грижа, е обслужващо звено със социално предназначение, което предоставя грижи и социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години. В ДДЛРГ са създадени условия за осигуряване на образованието на децата по време на престоя им.

Организацията на дома е уредена според Правилника за организацията и дейността на домовете за деца лишени от родителска грижа. Всички деца са настанени със заповед за настаняване, потвърдена със съдебно решение. За всяко дете има досие, в което се съдържа налична информация за него.

В ДДЛРГ се полагат грижи и се създават подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие на децата, както и за тяхната социализация от най-ранна възраст в обществото, условия за развитие на тяхната индивидуалност, съобразно възможностите и интересите им. Осъществява се непрекъсната грижа и индивидуален подход към нуждите на всяко дете в условия и среда, близка до семейната.

Качеството на грижа включва възпитание, задоволяване на здравни, физически, емоционални, поведенчески, образователни, културни и религиозни, езикови и етнически потребности на настанените деца, както и подготовката им за самостоятелен живот. Децата се обучават в различни училища, в зависимост от възраст, интереси и степен на развитие.

Екипът на заведението е съставен от квалифицирани специалисти, отличаващи се с висок професионализъм и мотивация за работа. Усилията на работещите са насочени към :

 • осигуряване на безопасна среда;
 • осигуряване на здравословно хранене и дневен режим, съобразен с възрастта и индивидуалните особености на децата;
 • задоволяването на здравни потребности;
 • осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа, консултиране и информиране;
 • включване на детето в образователния процес;
 • стимулиране и насърчаване на децата за развитие на талантите;
 • обучение в жизнени и социални умения;
 • организиране на свободното време;
 • съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
 • подготовка за самостоятелен и независим начин на живот;
 • професионално консултиране и подкрепа след напускане на институцията.

Децата се включват с желание в организирани мероприятия в ДДЛРГ, общоградски и национални изяви – концерти, участие с традиционни пити в празника „За хляба наш…”, спортен празник, проведен в ЮЗУ, музикално-поетични рецитали в Регионална библиотека във връзка с национални празници и годишнини, участие в кулинарна изложба „Ден на ябълката”, участие в националната инициатива „Да четем заедно”, участие с рисунки и есета в национални инициативи и други. Децата засаждат и отглеждат цветята в дворното пространство на ДДЛРГ.

Ръководител екип ДДЛРГ : Силвия Иванова – GSM 0884 19 91 73.

ПЖ – БЛАГОЕВГРАД – 2016 ГОДИНА

В ПЖ – Благоевград капацитета е 8 потребители. Настаняват се деца от ДДЛРГ и работата е насочена към подготовка за самостоятелен и независим начин на живот след напускане на социалната услуга.

Ръководител екип ПЖ : Петранка Митова – GSM 0894 46 07 01.

ДДЛРГ и ПЖ се намират на адрес :

2700 Благоевград

Ул. „Братя Миладинови” 23