За осъществяване на общественополезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане /“Правила“/

Настоящите Правила представляват вътрешен акт на Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза „СИЛВИЯ ТОДОРОВА“, по смисъла на чл. 41, ал. 2, изр. 1 от ЗЮЛНЦ и са приети на заседание на Съвета на фондацията, провело се на 25.06.2014 година.

Настоящите Правила влизат в сила от 25.06.2014 година и подлежат на обявяване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, съгласно чл. 41, ал. 2, изр. 2 от ЗЮЛНЦ.

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С настоящите Вътрешни правила се определят:

 1. Общественополезни дейности на Фондацията;
 2. Кои са облагодетелстваните лица;
 3. Начинът на подпомагане на облагодетелстваните лица.

Глава втора ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ

Чл.2 Изборът на общественополезни дейности съответства с целите на ФОНДАЦИЯТА по чл. 13 от Учредителния акт на Фондацията. ФОНДАЦИЯТА извършва следните общественополезни дейности:

 1. Разработване, организиране и осъществяване на програми и дейности за постигане целите на ФОНДАЦИЯТА.
 2. Създаване на фондове за издръжка и обучение у нас или в чужбина на ученици, студенти и специалисти, които със своя труд, талант или умения да допринасят за целите на ФОНДАЦИЯТА.
 3. Организиране на учебни курсове и ателиета по български език, математика, английски език, рисуване, танци, фотография, фризьорство, готварство и други, в които да вземат участие деца, лишени от родителска грижа и деца в неравностойно положение.
 4. Организиране на събития и тематични празненства в домове за деца, лишени от родителска грижа, на които децата да участват, показвайки наученото по време на курсовете, както и изработеното в ателиетата по занаяти.
 5. Организиране на „Фестивали на талантите” за деца, лишени от родителска грижа, под формата на конкурси, на които децата да участват, състезавайки се в различни категории.
 6. Участие в национални и международни проекти.
 7. Изготвяне, публикуване и издаване на материали за популяризацията на идеите на ФОНДАЦИЯТА.
 8. Работа в сътрудничество и взаимодействие с държавата, общините, обществени, бизнес и научни организации, научни институти и други юридически и физически лица в страната и чужбина, които са свързани с идеите и целите на ФОНДАЦИЯТА.
 9. Организира и финансира тридневни екскурзии „ Опознай България“ с цел повишаване на културата и знанията на децата, лишени от родителска грижа.
 10. Организира и финансира летни „зелени училища“ в планината и на море за социално слаби деца и деца, лишени от родителска грижа.
 11. Подпомага с финансови средства и човешки ресурс извършването на инфраструктурни ремонти и подобрения в домовете за деца лишени от родителска грижа.
 12. Учредява награди и стипендии.
 13. Търси подходящи помещения и сгради за създаване и организиране на клубове по интереси и мероприятия за социализиране и изграждане на творчески умения, включително образователни и професионални курсове, концерти и инициативи.
 14. Управлява социални услуги.
 15. Подкрепя финансово, с организационен опит и с консултации разработването и реализацията на идеи и проекти в областта на спорта, туризма, младежката дейност, образованието, културата и социалната сфера.
 16. Извършва всякаква друга дейност, незабранена от закона за постигане на целите си.

Глава трета ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА

Чл. 3 (1) Облагодетелствани лица, съгласно чл. 10, т. 2 от Учредителния акт на ФОНДАЦИЯТА, са:

 1. Социално слабите, инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи;
 2. Изоставени деца, деца в неравностойно положение, деца, лишени от родителски грижи;
 3. Лица настанени в специализирани институции;
 4. Млади хора, ученици, студенти;
 5. Лица с талант.

(2) Фондацията може да подкрепя чрез дейността си и други нуждаещи се лица, непосочени в ал. 1 в изключителни случаи, при условие, че отговарят на целите на Фондацията, за които е регистрирана и при спазване на критериите за подбор.

Чл. 4. (1) Изпълнителният директор предлага за приемане на Съвета на ФОНДАЦИЯТА най-малко веднъж годишно критерии за подбор на облагодетелстваните лица.

(2) Критериите за подбор са нерелигиозни, неполитически и расово неутрални.

(3) Критериите за подбор и сроковете се публикуват в Интернет страницата на ФОНДАЦИЯТА и/или на постери, а при финансова възможност и в средствата за масова информация (радио, телевизия, Интернет и др.).

Чл. 5 (1) Лицата, които искат да се възползват от общественополезната дейност на ФОНДАЦИЯТА, подават по електорен път на адрес: silvia@todoor.bg заявление по образец и други необходими документи в обявените срокове.

(2) Ако лицето, което иска да се възползва от общественополезната дейност на Фондацията е непълнолетно, то заявлението и необходимите документи се подават и подписват от родител или настойник.

(3) Когато голям брой лица отговарят на поставените критериите и броя на подадените документи е по-голям от броя на обявените места, тогава лицата се класират по реда на подаване на документите си.

Чл.6. Всяко лице, което има възражения към класираните облагодетелствани лица, може да подаде писмена жалба до Изпълнителният директор или Съвета на ФОНДАЦИЯТА.

Глава четвърта НАЧИН НА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

Чл.7. Облагодетелствани лица по чл. 10 от Учредителния акт на ФОНДАЦИЯТА и настоящите Правила, могат да получат подпомагане чрез дейностите на Фондацията и по следните начини:

 1. Включване във фондове за издръжка и обучение и представяне на стипендия.
 2. Участие в учебни и професионални курсове.
 3. Участие в събития и тематични празненства в домове за деца, лишени от родителски грижи.
 4. Участие в конкурси, фестивали за изкуство и таланти, олимпиади, с награден фонд.
 5. Участие в екскурзии и зелени училища.

Глава пета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8. Вътрешните правила за осъществяване на общественополезната дейност могат да се изменят само от Съвета на ФОНДАЦИЯТА, като всяка промяна подлежи на вписване и обвяване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗЮЛНЦ.